Energia solar

Muntatge i manteniment de panells solars hidràulics i fotoboltàics

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi.

Les instal·lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la xarxa) o connectades a la xarxa.

Sumant-te a l'autoconsum seràs l'amo de la teva pròpia instal·lació fotovoltaica, controlaràs la teva producció, consum i estalvi. I seguint connectat a la xarxa, podràs comprar l'energia de més que necessitis. La tecnologia fotovoltaica està més que testada, és legal, viable i 100% renovable.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, defineix l’autoconsum, arrel de la modificació incorporada pel Reial Decret–llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, com el consum per part d’un o varis consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

A nivell domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència.

Si generes més energia de la que consumeixes, aquesta energia sobrant s'aboca a la xarxa i es compensa en la teva factura elèctrica, és el que s'anomena compensació d'excedents.

Aquesta compensació d'excedents es realitza de forma mensual, segons es recull en el RD 244/2019.